Una forma senzilla i eficaç d’implementar el model d’ensenyament constructivista de les 5E.

Math Bits proporciona unitats didàctiques que promouen l’aprenentatge amb comprensió, dissenyades acuradament sobre la base dels darrers descobriments científics quant a com aprenen les persones.

Les unitats de Math Bits estan organitzades segons el model d’ensenyament de les 5E, una proposta formada per 5 tipus d’activitats que, combinades, promouen un aprenentatge basat en la comprensió, que esdevé durador, funcional i transferible, i que incrementa l’interès dels estudiants per les matemàtiques. Què és el model 5E d’aprenentatge?

Els objectius didàctics se centren en el desenvolupament de les competències educatives i la comprensió dels conceptes clau mitjançant un aprenentatge actiu basat en la investigació i el descobriment guiat.

La naturalesa de les matemàtiques està integrada en cada fase d’un procés d’aprenentatge basat en l’aprendre fent.

Cada unitat inclou una guia didàctica completa per ajudar els docents a implementar-les amb èxit a les seves classes.

OBTÉN ACCÉS COMPLET

Math Bits, model d’aprenentatge 5E

Abans de començar

La nostra intranet inclou un índex visual de totes les fases 5E de la unitat, els objectius d’aprenentatge, la guia didàctica i múltiples eines per a poder realitzar un seguiment personalitzat dels progressos de cada estudiant.

Contextualització i activació de coneixements previs

Un vídeo presenta una situació inicial en un context familiar i rellevant per a l’estudiant, permetent-li apreciar la utilitat del que aprendrà. A continuació, per mitjà d’una sèrie de preguntes generatives, es procedeix a mobilitzar els seus coneixements previs i posar-los en comú.

Construcció de significat

Aquest tipus d’activitats desafien els coneixements i les idees prèvies dels estudiants i els conviden a raonar per a resoldre problemes en contextos significatius, dels quals sorgeixen els nous continguts matemàtics. Els estudiants construeixen la seva comprensió amb l’ajuda del docent i de manera cooperativa, afrontant reptes matemàtics que no els deixaran indiferents i amb els quals desenvolupen actituds adequades davant la resolució de problemes.

Pràctica sistemàtica i consolidació

En aquesta fase es recullen formalment les idees que s’han desenvolupat en les activitats d’indagació i resolució de problemes, amb el suport de tota mena de recursos multimèdia que procuren facilitar la comprensió dels conceptes i procediments matemàtics.

A més, es proporcionen desenes d’activitats interactives que pretenen ajudar a consolidar el que s’ha après mitjançant la pràctica sistemàtica. Aquestes activitats no només són autocorrectives, sinó que també proporcionen un feedback descriptiu quan l’estudiant el necessita, que li ofereix orientacions sobre com resoldre l’activitat pas a pas. Es tracta d’un feedback generatiu, que obliga l’estudiant a pensar sobre el que està fent i a apreciar que existeixen diverses maneres de resoldre un mateix problema.

Transferència cooperativa

En aquesta etapa, els estudiants han d’aplicar els seus nous coneixements i aptituds per a resoldre una tasca en equip, per mitjà del desenvolupament d’un projecte que comporta la transferència dels conceptes i procediments apresos. A més, compten amb rúbriques per a la seva autoavaluació.

Avaluació individual i formativa

Les activitats de tipus “avaluem” proporcionen reptes contextualitzats en els quals els estudiants tenen l’oportunitat de posar a prova els seus aprenentatges de manera individual. Aquestes activitats s’organitzen de manera progressiva i permeten dur a terme una avaluació formativa, que contribueixi al procés d’aprenentatge.

Per conèixer amb més detall el model d’ensenyament 5E del Biological Sciences Curriculum Study recomanem el llibre:

  Títol: The BSCS 5E Instructional Model.
Subtítol:  Creating Teachable Moments
  Autor: Rodger W. Bybee
  Editorial: NSTA press, 2015

  Títol: El modelo de enseñanza 5E del BSCS
Subtítol: Creando momentos de enseñanza
  Autor: Rodger W. Bybee
  Editorial: International Science Teaching Foundation i NSTA press, 2016